Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TOALET NA TERENIE GMINY REWAL

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TOALET NA TERENIE GMINY REWAL

 

 

Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia

poniżej 130 000 PLN

 

Pobierowo dnia 28 marca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierowo dnia 28 marca 2022 r.

 

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31

72-346 Pobierowo

NIP 857-188-88-91

zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

 1. Przedmiot zamówienia:

„Kompleksowa obsługa toalet na terenie Gminy Rewal”

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wykaz toalet:

 

Miejscowość

Miejsce lokalizacji toalety

Termin otwarcia toalety w każdym roku obowiązującej umowy

 

Pogorzelica

ul. Morska

01.05-30.09

 

ul. Bursztynowa

01.05-30.09

 

ul.  Sztormowa

01.05-30.09

 

ul. Plażowa

01.05-30.09

 

Niechorze

ul. Wschodnia

01.05-30.09

 

ul. Leśna

01.05-30.09

 

ul. Spokojna

01.05-30.09

 

ul. Szczecińska

01.05-30.09

 

ul. Słoneczna

01.05-30.09

 

ul. Krakowska

01.05-30.09

 

ul. Pocztowa/Mazowiecka

01.05-30.09

 

ul. Kolejowa

01.05-30.09

 

ul. Pomorska

01.05-30.09

 

ul. Starowiejska

01.05-30.09

 

ul. Klifowa

01.05-30.09

 

Rewal

ul. Brzozowa

01.05-30.09

 

ul. Klifowa/Różana

01.05-30.09

 

ul. Warszawska

01.05-30.09

 

ul. Sikorskiego

01.05-30.09

 

ul. Westerplatte (PKS)

01.05-30.09

 

Plac Wielorybów

01.05-30.09

 

ul. Saperska

01.05-30.09

 

ul. Szczecińska

01.05-30.09

 

Trzęsacz

ul. Nadmorska

01.05-30.09

 

ul. Kamieńska

01.05-30.09

 

Pustkowo

ul. Nadmorska

01.05-30.09

 

ul. Spacerowa

01.05-30.09

 

ul. Bałtycka

01.05-30.09

 

Pobierowo

ul. Ciechanowska

01.05-30.09

 

ul. Kawalerska

01.05-30.09

 

ul. Mickiewicza

01.05-30.09

 

ul. Moniuszki

01.05-30.09

 

ul. Jana z Kolna

01.05-30.09

 

ul. Poznańska

01.05-30.09

 

ul. Kawalerska

01.05-30.09

 

ul. Łowicka

01.05-30.09

 

ul. Krakowska

01.05-30.09

 

 

 

 

Godziny otwarcia wyszczególnionych toalet od 08.00- 21.00

 

 1. Wymagania dotyczące:
 1. Warunki płatności:

- płatność nastąpi w czterech równych ratach na podstawie wystawionej faktury VAT:

- I rata płatna w dniu podpisania umowy

- II rata płatna w terminie do 15 lipca 2022r.

- III rata płatna w terminie do 15 lipca 2023 roku

- IV rata płatna w terminie do 15 Lipca 2024 roku

 1. Oferty należy składać na poszczególne miejscowości/toalety zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Składający ofertę jednoznacznie oświadcza, że akceptuje zapisy ogłoszenia i warunki zawarte we wzorze umowy.
 4. Opis przygotowania oferty:
 1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na piśmie według zakończonego formularza stanowiącego załącznik nr 1. do zapytania ofertowego.
 2. Miejsce składania ofert:

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie, ul. Poznańska 31 (oczyszczalnia ścieków) w terminie do dnia 06 kwietnia 2022 roku do godziny 10.00

- ofertę można przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Kompleksowa obsługa toalet na terenie Gminy Rewal”

-złożyć osobiście w siedzibie spółki

- przesłać elektronicznie na adres sekretariat@wodociagirewal.pl

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania złożonych ofert Zamawiający może od oferentów żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa.

 1. Ocena ofert
 1. Cena: 100 %
 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Dodatkowych informacji udziela: Mariola Kwiatkowska- Ratajczak nr tel. 663884800 lub zielen@wodociagirewal.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2022 r.

 

……………………………………………………

(dane Wykonawcy)

……………………………………………………..

(miejscowość, data)

 

                                                                                                              Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

                                                                                                              ul. Poznańska 31

                                                                                                              72-346 Pobierowo

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP:………………………………………………………………REGON:………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:

Kompleksowej obsługi toalet na terenie Gminy Rewal.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(przedmiot zamówienia)

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za:

- cenę netto:………………………………………….zł

- podatek VAT:……………………………………….%

- cenę brutto:…………………………………………zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(przedmiot zamówienia)

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za:

- cenę netto:………………………………………….zł

- podatek VAT:……………………………………….%

- cenę brutto:…………………………………………zł

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(przedmiot zamówienia)

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za:

- cenę netto:………………………………………….zł

- podatek VAT:……………………………………….%

- cenę brutto:…………………………………………zł

 

Oferujemy wykonanie zamówienia w następujących warunkach:

 1. Termin wykonania zamówienia w okresie:  11.04.2022r. – 30.11.2024 r.
 2. Warunki płatności: płatność nastąpi w IV równych ratach:

- I rata płatna w dniu podpisania umowy

- II rata płatna w terminie do 15 lipca 2022r.

- III rata płatna w terminie do 15 lipca 2023 roku

- IV rata płatna w terminie do 15 Lipca 2024 roku

3)    Okres gwarancji: nie dot.

4)    Inne:…………………………………………..

Oświadczamy, że :

 1.  Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń.
 2. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie i terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym.
 5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część ofert są:

1)……………………………………………………….

2)……………………………………………………….

3)……………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………….……………………..

(podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2022r.

 

 

Umowa na obsługę toalet

 

Zawarta w dniu……………..w Pobierowie pomiędzy:

Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie, ul. Poznańska 31, NIP 8571888891, reprezentowaną przez:

Magdalenę Balkowską- Nowak- Prokurenta samoistnego

Zwanym dalej ” Przekazującym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Obsługującym”.

 

§ 1

 1. Przekazujący do obsługi oddaje, a Obsługujący przyjmuje do obsługi toalety publiczne wg miejsca ich lokalizacji:

Miejscowość

Miejsce lokalizacji toalety

Termin otwarcia toalety

Pogorzelica

ul. Morska

 

ul. Bursztynowa

 

ul.  Sztormowa

 

ul. Plażowa

 

Niechorze

ul. Wschodnia

 

ul. Leśna

 

ul. Spokojna

 

ul. Szczecińska

 

ul. Słoneczna

 

ul. Krakowska

 

ul. Pocztowa/Mazowiecka

 

ul. Kolejowa

 

ul. Pomorska

 

ul. Starowiejska

 

ul. Klifowa

 

Rewal

ul. Brzozowa

 

ul. Klifowa/Różana

 

ul. Warszawska

 

ul. Sikorskiego

 

ul. Westerplatte (PKS)

 

Plac Wielorybów

 

ul. Saperska

 

ul. Szczecińska

 

Trzęsacz

ul. Nadmorska

 

ul. Kamieńska

 

Pustkowo

ul. Nadmorska

 

ul. Spacerowa

 

ul. Bałtycka

 

Pobierowo

ul. Ciechanowska

 

ul. Kawalerska

 

ul. Mickiewicza

 

ul. Moniuszki

 

ul. Jana z Kolna

 

ul. Poznańska

 

ul. Kawalerska

 

ul. Łowicka

 

ul. Krakowska

 

 

 1. Przekazanie przedmiotu obsługi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym integralną część umowy.
 2. Obsługujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot obsługi po okresie obowiązywania umowy w stanie technicznym nie gorszym niż w dniu przekazania mu do użytkowania.
 3. Przekazujący zobowiązuje Obsługującego do zgłoszenia  Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryficach dzierżawionych sanitariów i uzyskania stosownych odbiorów sanitarnych.
 4. Przekazujący zobowiązuje Obsługującego do zawarcia stosownych umów na dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków oraz odbiór odpadów komunalnych.

 

§ 2

 1. Przedmiot obsługi wykorzystywany będzie na prowadzenie ogólnodostępnych toalet publicznych czynnych wg. poniższego zestawienia:

Miejscowość

Miejsce lokalizacji toalety

Termin otwarcia toalety

Pogorzelica

ul. Morska

 

ul. Bursztynowa

 

ul.  Sztormowa

 

ul. Plażowa

 

Niechorze

ul. Wschodnia

 

ul. Leśna

 

ul. Spokojna

 

ul. Szczecińska

 

ul. Słoneczna

 

ul. Krakowska

 

ul. Pocztowa/Mazowiecka

 

ul. Kolejowa

 

ul. Pomorska

 

ul. Starowiejska

 

ul. Klifowa

 

Rewal

ul. Brzozowa

 

ul. Klifowa/Różana

 

ul. Warszawska

 

ul. Sikorskiego

 

Plac Wielorybów

 

ul. Saperska

 

ul. Szczecińska

 

Trzęsacz

ul. Nadmorska

 

ul. Kamieńska

 

Pustkowo

ul. Nadmorska

 

ul. Spacerowa

 

ul. Bałtycka

 

Pobierowo

ul. Ciechanowska

 

ul. Kawalerska

 

ul. Mickiewicza

 

ul. Moniuszki

 

ul. Jana z Kolna

 

ul. Poznańska

 

ul. Kawalerska

 

ul. Łowicka

 

ul. Krakowska

 

 

§ 3

 1. Obsługujący bez zgody Przekazującego nie może oddać przedmiotu obsługi osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania albo obsługi.
 2. Opłata pobierana za jednorazowe skorzystanie z toalety dla jednej osoby nie może przekraczać 3,00 zł.
 3. Obsługujący ma obowiązek otwierać toalety w godzinach od 8.00 do 21.00, 7 dni w tygodniu w terminie od 1 maja do 30 września w każdym roku trwania umowy.
 4. Przekazujący ma prawo do kontroli stanu technicznego oraz czystości obiektów podczas trwania umowy.
 5. Obsługujący ma obowiązek bezpłatnego udostępniania toalet pracownikom Służby Ratownictwa Wodnego w godzinach ich pracy na plaży tj. od 10.00 do 18.00, 7 dni w tygodniu.

 

§ 4

 1. Do obowiązków Obsługującego należy:
 1. Dokonanie niezbędnych napraw, odnowień (takich jak malowanie) pomieszczeń sanitariów,
 2. Utrzymanie porządku w obsługiwanych obiektach oraz na terenie do nich przyległym przez cały okres trwania umowy,
 3. Coroczne, pisemne zgłoszenie do Przekazującego gotowości do otwarcia toalet w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed otwarciem
 4. Zabezpieczenie sanitariów na okres zimowy po przez spuszczenie wody z instalacji itp.
 1. Obsługujący ponosi koszty związane z :
 1. Zakupem niezbędnych środków sanitarnych potrzebnych do prowadzenia i utrzymania czystości w sanitariach,
 2. Bieżącymi naprawami i usuwaniem awarii urządzeń  zamontowanych w sanitariatach,
 3. Dostawą energii elektrycznej, wody i odprowadzeniem ścieków  (wg wskazań liczników zamontowanych w sanitariatach),
 4. Usuwaniem odpadów stałych.

§ 5

 1. Tytułem czynszu Obsługujący zapłaci Przekazującemu kwotę ……………………zł. brutto, słownie : ……………………………………………………….00/100

- płatność nastąpi w czterech równych ratach na podstawie wystawionej faktury VAT:

- I rata płatna w dniu podpisania umowy

- II rata płatna w terminie do 15 lipca 2022r.

- III rata płatna w terminie do 15 lipca 2023 roku

- IV rata płatna w terminie do 15 Lipca 2024 roku

 1. Niedokonanie wpłat w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych w wysokości aktualnie obowiązującej.
 2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty I raty ustalonego czynszu, zawarta umowa przestaje wiązać strony.
 3. Za moment zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Przekazującego.

 

§ 6

 1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą naliczane kary umowne.
 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
 1. Obsługujący zapłaci Przekazującemu kary umowne:

- za brak czynnej jednej toalety we wskazanym terminie z winy Obsługującego w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa  § 5 ust.1 Umowy za każdy dzień, w którym toaleta była nieczynna,

- za brak czynnych wszystkich toalet we wskazanym terminie z winy obsługującego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy  za każdy dzień, w którym toalety były nieczynne.

 1. Suma kar umownych należy od Obsługującego nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
 2.  Strony ustalają, że zaplata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie faktury, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu terminu zapłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe.

 

§ 7

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od…………………………….. do 30 listopada 2024r.

 

§ 8

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
 2. Przekazujący ma prawo wypowiedzenia warunków umowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu obiektów w czasie 7 dniu od zaistnienia przyczyny i poinformowaniu Obsługującego w formie pisemnej.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Przekazującego.

 

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu otrzymują Obsługujący i Przekazujący.

 

 

Przekazujący do obsługi

Obsługujący

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zapytanie ofertowe na Kompleksową obsługę toalet na terenie Gminy Rewal.pdf (PDF, 235.05Kb) 2022-03-28 14:27:36 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 28-03-2022 14:27:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 28-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 28-03-2022 14:27:36